Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines i caixers
Ajuda urgent Ajuda
L'ajudem?

Descompte comercial

Descompte comercial

Anticipi l'import dels drets de cobrament respecte als seus deutors, derivat de les operacions pròpies de la seva activitat comercial i dels crèdits comercials no vençuts que la seva empresa tingui amb terceres persones.

El descompte comercial en suport magnètic permet eliminar el paper físic en els efectes comercials que són cedits al banc per al seu descompte, ja que la facturació s'efectua per mitjans informàtics a través del nostre servei per internet Online .

 • Avantatges
  • Finançament: És el producte habitual per al finançament del circulant.
  • Liquiditat: Gaudeixi anticipadament dels imports de les vendes realitzades.
  • Rapidesa: La tramitació de la línia de descompte la fem de manera ràpida i àgil.
  • Comoditat: A través de l’Online, sense necessitat de desplaçar-se, enviï’ns el fitxer en format ABA i el processarem.
  Sol·licitar ara...
 • Característiques
  • Tipus aplicat per al descompte fins a 90 dies: 5,00%
  • Tipus aplicat per al descompte superior a 90 dies: 5,50%
  • Comissió de gestió: 1,20%
 • Documentació
  • Balanç de situació i compte de pèrdues i guanys
  • Extractes bancaris de 6 mesos en cas de no ser client BSABanc

  A més, a aquelles empreses que duguin a terme obres per a l’Administració pública, o a empreses parapúbliques, BSABanc les ajuda avançant-los l’import dels cobraments futurs.

  Si necessita més informació, dirigeixi’s a les nostres oficines o al seu gestor personal.