Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines i caixers
Ajuda urgent Ajuda
L'ajudem?
Li pot interessar...

Garanties i avals

Garanties i avals

Posem al seu abast productes per a garantir el compliment d'obligacions que la seva empresa hagi contret davant terceres parts (administracions públiques, proveïdors, etc.).

Segons les característiques de l’obligació contreta, hi ha diferents tipus d’avals:

Aval tècnic
Garanteix el compliment de compromisos no econòmics assumits per la seva empresa, com és el cas de la participació en concursos i subhastes, el bon funcionament de maquinària venuda, etc.
Aval econòmic - comercial
Garanteix el pagament en la compravenda de béns, d'impostos o altres conceptes, així com les devolucions de quantitats rebudes a compte per la seva empresa en concepte de venda de mercaderies o subministrament de serveis.
Aval econòmic -financer
Garanteix la devolució de crèdits, de préstecs o de qualsevol altre tipus de facilitat creditícia que la seva empresa tingui o li hagi estat concedida en qualsevol altra entitat financera.

Si necessita més informació, dirigeixi’s a les nostres oficines o al seu gestor personal.

 • Condicions
  • Comissió d’obertura 40 €
  • Comissió de risc 0,60% / trimestral
  Sol·licitar ara...
 • Documentació requerida
  • Balanç de situació i compte de pèrdues i guanys
  • Extractes bancaris de 6 mesos en cas de no ser client BSA
  • Document acreditatiu de l’obligació garantida