Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines i caixers
Ajuda urgent Ajuda

Política de Privadesa

L'usuari, a través de les diferents àrees que formen part del lloc web, pot visitar, obtenir informació, fer ús d'una sèrie d'aplicatius o eines i contractar serveis. L'accés al servei específic de banca a distància queda restringit als clients que prèviament hagin subscrit aquesta operativa i tinguin els elements d'identificació i les claus necessàries a l'efecte. Aquests clients, prèvia identificació i sense necessitat de registrar-ne les dades personals, podran dur a terme una gran quantitat d'operacions bancàries o adquisició de productes i serveis en temps real, d'una manera extraordinàriament senzilla.

Totes les dades que poguessin ser facilitades per part dels usuaris, seran tractades amb absoluta confidencialitat. Tant l'entitat responsable dels fitxers com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i les entitats a les quals els hagin estat comunicades, a l'empara de l'autorització conferida per l'usuari, es troben sotmeses al més estricte secret professional i es comprometen expressament a adoptar els nivells de protecció i les mesures d'índole tècnica i organitzativa que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i n'evitin l'alteració, el mal ús, la pèrdua, el robatori, el tractament o l'accés no autoritzat, ja sigui en l'àmbit extern com en el marc de la pròpia estructura i personal depenent, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposats, provinguin aquests de l'acció humana o del medi físic o natural. També es garanteix el tractament i enregistrament en fitxers, programes, sistemes, equips, locals i centres que compleixen els requisits i les condicions d'integritat i seguretat establerts a la normativa vigent en cada moment.

No obstant tot això, s'adverteix l'usuari que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i que n'ha de ser conscient.

a) Navegació:

La simple navegació a través del lloc web del banc té caràcter gratuït i no exigeix l'enregistrament previ per part de l'usuari. Tot i això, l'accés, la contractació o la utilització d'alguns productes o serveis requerirà l'enregistrament de l'usuari, la possessió de claus o targetes d'identificació i/o el pagament d'un preu de conformitat amb l'establert a les condicions específiques reguladores de cada producte o servei. S'adverteix expressament l'usuari que el lloc web del banc utilitza galetes (cookies). Les galetes són petits fitxers de dades que es generen a l'ordinador de l'usuari i que s'associen únicament amb un usuari anònim. Les galetes utilitzades no poden llegir dades del seu disc dur ni llegir els arxius de galetes creades per altres proveïdors. Les galetes permeten reconèixer els usuaris només en el cas que s'hagin enregistrat, per tal que no ho hagin de tornar a fer a cada visita per accedir a les àrees o serveis reservats exclusivament a ells. També faciliten informació sobre la data i l'hora de la darrera vegada que l'usuari ha visitat el nostre lloc web i els continguts escollits durant la navegació. L'usuari té la possibilitat de configurar-ne el navegador per tal que l'avisi de la recepció de galetes al disc dur; per fer-ho cal que consulti les instruccions i el manual del navegador per ampliar aquesta informació.

b) Dades de caràcter personal.

En el cas que a un usuari -persona física- se li demani l'enregistrament de les seves dades personals, a fi de possibilitar l'accés, l'ús o la contractació d'algun servei facilitat a través del lloc web del banc, se l'informarà expressament que aquestes dades, juntament amb les que s'originin com a conseqüència de l'execució del servei, són necessàries per al desenvolupament, el control, la gestió i l'execució dels serveis i productes contractats i que aquestes dades s'incorporaran als fitxers creats amb aquesta finalitat en cada cas. La introducció i l'enregistrament de les dades personals per part de l'usuari comportarà l'acceptació i l'autorització expressa al banc per a la recollida, la incorporació als fitxers respectius i el tractament d'aquestes dades personals, com també la conservació durant els terminis previstos en les disposicions aplicables. Igualment, s'adverteix l'usuari que l'enregistrament de les dades personals aportades en el moment de la subscripció o contractació de productes o serveis, i qualsevol altra facilitada durant la seva relació, comportarà, a més, l'acceptació amb caràcter voluntari del tractament d'aquestes dades personals per part del banc per tal que siguin segmentades o categoritzades a fi de mantenir-lo al corrent i poder-li trametre informacions, ofertes o promocions dels seus productes i serveis, elaborar perfils o bé per analitzar propostes sol•licitades per l'usuari. Alhora, l'aportació de les dades personals per part de l'usuari comportarà l'acceptació voluntària de la cessió i la transmissió d'aquestes dades, amb les mateixes finalitats que les indicades en l'apartat anterior, a les societats que pertanyin al grup d'empreses, auxiliars o participades, del qual el banc formi part en cada moment, com també l'autorització al banc per rebre de les societats indicades informacions contingudes en els seus fitxers perquè pugui tractar les dades personals, fins i tot d'una manera interconnectada, amb les finalitats descrites. Les activitats realitzades per les diverses societats o entitats abans esmentades abasten les de tipus financer, en totes les modalitats, banca, finançament de béns o actius, serveis d'inversió i d'assegurances, i les de caràcter no financer, com ara les corresponents als sectors immobiliaris, de serveis, venda i distribució de béns i articles de consum, serveis de consultoria, assessorament, gestió, canals de comunicació, informàtica i lleure. L'autorització de l'usuari al tractament i cessió indicats en els dos apartats anteriors té caràcter voluntari i l'usuari podrà, en els termes establerts a la normativa sobre protecció de dades vigent en cada moment, revocar l'autorització concedida per al tractament o la cessió de les dades personals. En tot cas, l'usuari podrà exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel•lació adreçant-se per escrit al responsable dels fitxers, que és el BancSabadell d'Andorra, SA., al domicili social situat a Andorra la Vella, Av. del Fener, 7. No obstant això, es poden donar supòsits en què l'enregistrament de les dades s'incorpori a fitxers, la responsabilitat dels quals correspongui a entitats diverses al Banc (col•laboracions o promocions conjuntes de productes o serveis), de la qual cosa s'advertirà expressament i respectivament l'usuari.

Finalment, s'adverteix l'usuari que les pàgines web del banc poden facilitar l'accés, mitjançant enllaços (links), a diversos llocs web corresponents a entitats, companyies, institucions o organitzacions alienes al banc. El banc no es fa responsable de l'enregistrament per part de l'usuari de les dades personals en aquests llocs web.