Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Otras webs del grupo Oficinas y cajeros
Ayuda Urgente Ayuda

Política de Protecció de Dades

 

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

 

 1. Responsable del tractament
 2. El responsable del tractament de les vostres dades personal és BSA BANC, SA amb domicili a l’Avinguda el Fener, 7 AD500 – Andorra la Vella, inscrita al Registre de Societats del Principat d’Andorra amb el número 1828 (en endavant “BSA” o la “Companyia”).

   

 3. Delegat de Protecció de Dades
 4. Us informem que BSA ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades, el qual serà la persona encarregada de la supervisió i control del compliment de la norma relativa a la protecció de dades personals (Llei 29/2021, de 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals).

  Per a qualsevol consulta o sol·licitud que tingueu en matèria de protecció de dades, podeu posar-vos en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades de BSA a l'adreça física abans assenyalada o bé a l’adreça de correu electrònic següent: dpd@bsa.ad.

   

 5. Quines dades personals tracta BSA?
 6. Les dades personals que tractem inclouen qualsevol informació que ens proporcioneu durant el procés d'alta de client o durant els processos de contractació de qualsevol dels nostres productes o serveis, com també qualsevol informació a què tinguem o hàgim tingut accés durant la relació contractual, entesa en sentit ampli, a través de qualsevol dels nostres canals: oficines, web, aplicació mòbil, xats, formularis, banca digital i telefònica.

  Llevat que s'indiqui el contrari, totes les dades recollides seran necessàries pel fet de ser elements indispensables per a la formalització, manteniment, desenvolupament, compliment i/o control de la relació contractual, la qual no es podrà dur a terme en cas que no ens les faciliteu.

  També podem tractar les dades personals de tercers (entre d'altres, familiars, fiadors, representants legals) únicament per a finalitats pròpies de la gestió del contracte i el compliment de les obligacions legals. BSA no tractarà ni comunicarà aquestes dades a tercers per a finalitats que excedeixin aquesta gestió.

  El detall de les dades personals que tracta la Companyia estan detallats a l’Annex I.

   

 7. Com obté les vostres dades BSA?
 8. A més de les dades que ens faciliteu, la Companyia pot obtenir informació dels seus clients de fonts d'informació externes, com poden ser: diaris i butlletins oficials, registres públics, sentències i resolucions de les administracions públiques, llistes de persones pertanyents a col·legis professionals, fitxers relatius a informació en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, el departament de Tributs i Fronteres i la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), empreses del Grup que forma part BSA que poden compartir dades relatives a prevenció en matèria de blanqueig de capitals i finançament de terrorisme, xarxes socials, fonts públiques i Internet, així com terceres empreses a què hagueu prestat el vostre consentiment per a la cessió de les vostres dades.

   

 9. Amb quina finalitat i en base a quina legitimació tractem les vostres dades?
 10.  

  1. Fase precontractual o de sol·licitud d’informació
  2.  

   • Tractaments associats a la sol·licitud d’informació sobre productes o serveis oferts per BSA així com gestions precontractuals:

    

   Tractaments

   Base de legitimació

   -Gestió de sol·licituds d'informació amb la finalitat de donar resposta a la vostra sol·licitud d'informació sobre els nostres productes financers i serveis.

   -Procediment necessari per verificar-ne la identitat. En cas que el procés sigui digital, BSA realitzarà les comprovacions pertinents a través de documents o bé a través del telèfon o videotrucades de verificació que seran enregistrades i custodiades.

   -Verificar el compliment dels requisits necessaris per a la contractació dels productes o serveis oferts per BSA. En cas de sol·licitud d'aprovació d'una operació de finançament de BSA, estudiarem la vostra sol·licitud per valorar-la i comprovar la documentació. En cas de serveis d'inversió, es podrà obtenir informació addicional per a la prestació de (i) servei d'assessorament, o bé de (ii) gestió discrecional de carteres.

   Aquests tractaments són necessaris per poder dur a terme la contractació i, en cas que us oposeu, us informem que no serà possible formalitzar la contractació.

   Aplicació de mesures precontractuals (article 6.1. b) de la Llei 29/2021 de Protecció de Dades Personals)

   -Gestió de sol·licituds d’informació rebudes a través de diferents canals, com poden ser, entre d’altres, formularis web, correu electrònic, telèfon o xarxes socials.

   -Enviament de comunicacions comercials per mitjans electrònics (correu electrònic, SMS o un mecanisme electrònic equivalent) o telefònics sobre notes de premsa, informació comercial, esdeveniments, productes o serveis de BSA.

   Podeu revocar el vostre consentiment, en qualsevol moment, adreçant-vos a l'adreça electrònica: protecciodedades@bsa.ad.

   Consentiment (article 6.1.a) de la Llei 29/2021 de Protecció de Dades Personals)

    

  3. Fase contractual
  4.  

   • Tractaments associats a la contractació dels productes o serveis oferts per BSA:

   Tractaments

   Base de legitimació

   -Subscriure, mantenir i complir la relació contractual existent entre BSA i el client, entre d'altres: (i) gestió d'alta dels clients, (ii) control de gestió financera, (iii) execució d'operacions, certificats, transferències i ordres, (iv) actualització i enviament de documents, (v) gestió de transferències, (vi) realització d'auditories, (vii) gestió de possibles queixes i reclamacions (judicials i extrajudicials), (viii) gestió de la signatura electrònica, (ix) gestió de videotrucades, (x) gestió de targetes i TPV.

   -Gestió de banca telefònica i banca digital que permet, entre d'altres, la formalització d'operacions de finançament i avals.

   -Gestió específica de l'àrea client a la banca digital. A través d'aquesta àrea podreu operar i obtenir informació sobre els vostres comptes i posicions.

   -Gestionar les respostes dels requeriments d'hereus i organismes públics relacionats amb sol·licituds d'informació, bloquejos de comptes i embargaments.

   -En cas que no s'atenguessin els pagaments que, per qualsevol concepte, fossin deguts a BSA, en virtut del contracte, es tractaran les dades relatives a l'impagament (import original, data d'inici, data de venciment, imports pendents de pagament, tipus de finançament, garanties existents i valoració d’aquestes) i es duran a terme tasques de recuperació.

   Aquests tractaments són necessaris per poder dur a terme la contractació i, en cas que us oposeu, us informem que no serà possible formalitzar la contractació.

   Execució del contracte (article 6.1. b) de la Llei 29/2021 de Protecció de Dades Personals)

   BSA ha de complir determinades obligacions legals per gestionar els productes o serveis que sol·liciten i contracten els clients, entre d'altres:

   -Realitzar determinades accions per complir amb la Llei 14/2017 de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme i per prevenir, detectar i controlar possibles situacions de frau, com, per exemple, possibles accessos indeguts a la informació personal de l'interessat o suplantacions d’identitat.

   Accions relatives a: (i) verificació de la identitat de les persones físiques i jurídiques, (ii) verificació de l'origen dels fons, (iii) monitorització de l'operativa realitzada pels clients, i (iv) informe a les autoritats de control nacionals o internacionals.

   BSA comparteix amb totes les entitats del seu Grup les dades relatives a la prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.

   Així mateix, us informem que els serveis de prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme de les companyies següents estan delegats a BSA: Assegurances SegurVida, SAU i BSA Inversions SGOIC, SAU. Això implica que BSA: (i) comunicarà a Assegurances SegurVida, SAU i BSA Inversions SGOIC, SAU tota la informació que sigui pertinent, i (ii) obtindrà informació de terceres fonts com són fitxers d'informació especialitzada o fonts públiques disponibles a Internet sobre els seus clients titulars o intervinents en els comptes, representants legals i titulars reals dels mateixos.

   Així mateix, la Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra (UIFAND) pot ser destinatària de les vostres dades personals per a: (i) l'enviament periòdic d'operacions que compleixin determinats paràmetres fixats, o bé (ii) perquè pugui sol·licitar informació concreta d'alguna operació.

   -Emetre determinats informes a les autoritats financeres, com l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) i altres organismes internacionals en el cas d'obligacions imposades per la normativa fiscal internacional i, en concret, la Llei de compliment tributari de comptes estrangers (FATCA) i les derivades del sistema d’intercanvi automàtic d’informació tributària (CRS).

   -Obligacions d'identificació de clients i custòdia i enregistrament de trucades com a base de les diferents operacions.

   -Comunicar les dades a organismes públics competents, el departament de Tributs i Fronteres, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) o batlles, jutges i tribunals.

   -Gestionar les sol·licituds, les reclamacions i les queixes que es puguin rebre en relació amb els clients.

   -Gestionar les sol·licituds d’exercici de drets en matèria de protecció de dades personals en compliment dels articles del 18 al 26 de la Llei 29/2021 de protecció de dades personals.

   -En determinades ocasions la Companyia pot ser objecte d'auditories financeres, de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, de productes i fiscals.

   -Avaluar la solvència i el risc dels clients en compliment de la Llei 35/2018 de solvència i supervisió d'entitats bancàries i empreses d'inversió. Més avall podeu trobar més informació sobre el tractament de les vostres dades en l'elaboració dels models valoratius per mesurar el risc creditici.

   -Sistemes de videovigilància a les oficines, en compliment de la Llei 30/2018 del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública per la qual les entitats bancàries han de disposar de les mesures de protecció que estableix el Decret del 9 de desembre de 2020 d'aprovació del Reglament relatiu a la instal·lació de sistemes de videovigilància, per prevenir la comissió d'actes delictius contra els seus establiments o instal·lacions i les persones que hi treballen o s'hi troben i per evitar que es generin riscos per a aquestes persones.

   Les obligacions d'índole legal existiran i seran complertes per la Companyia fins i tot un cop acabada la relació contractual amb els clients, mentre aquesta hi estigui legalment obligada.

   És obligatori dur a terme aquests tractaments en compliment de les diferents lleis exposades i, en cas que us oposeu, us informem que no serà possible formalitzar la contractació.

   Compliment d’una obligació legal (article 6.1.c) de la Llei 29/2021 de Protecció de Dades Personals)

   -Enquestes de satisfacció a través de trucades telefòniques o per mitjans electrònics (correu electrònic, SMS o un mecanisme electrònic equivalent). Aquest tractament troba la base jurídica en l’interès legítim de BSA a conèixer l’experiència del client.

   -Gestió continuada de la vostra condició de client de BSA i actualització de les dades. BSA i les entitats del seu Grup, en concret: Assegurances SegurVida, SAU i BSA Inversions SGOIC, SAU compartiran informació associada a l’actualització de les vostres dades. Això vol dir que, si actualitzeu una dada personal a través d’una oficina de BSA, aquesta podrà facilitar a qualsevol de les entitats del vostre Grup les dades actualitzades o bé que puguin compartir dades de localització (ex. correu electrònic, telèfon o adreça). Aquest tractament es realitza amb base a l’interès legítim de tenir tota la informació actualitzada a totes les entitats del Grup BSA, els productes de les quals són comercialitzats per la Companyia, sense que hagueu de sol·licitar aquesta actualització a cadascuna de les diferents entitats del Grup BSA.

   Interès legítim (article 6.1.f) de la Llei 29/2021 de Protecció de Dades Personals)

   -Signatura de documents a través de la signatura digital als dispositius que BSA posa a la vostra disposició. Aquest sistema us permet signar qualsevol tipus de document electrònic identificant la vostra identitat com a signant a través de la captura de dades biomètriques. En cas que no vulgueu el tractament d’aquestes dades, teniu l’opció de signar els documents a través de la signatura manuscrita.

   Consentiment (article 6.1.a) de la Llei 29/2021 de Protecció de Dades Personals)

    

   Avaluació de la solvència i risc creditici:

   De conformitat amb el requeriment legal definit, la Companyia avaluarà la vostra solvència i risc creditici. Per a aquesta anàlisi, BSA avalua tota la informació que ens heu facilitat i l’històric de la informació a disposició de BSA. NO es fan activitats de scoring ni es prenen decisions automatitzades de clients i NO s’obtenen dades de tercers ni de fitxers de compliment d’obligacions dineràries per a l’avaluació del risc creditici. Tal com es pot veure a continuació, les decisions les pren l’equip designat a aquest efecte:

    

   Informació sobre l’avaluació de la solvència i el risc creditici

   Categories de dades que s’utilitzen o s’utilitzaran en aquesta avaluació

   Dades identificatives: nom, cognom, passaport o document d’identitat, adreça, dades econòmiques i financeres i dades professionals. Aquesta informació pot ser obtinguda de l’interessat mateix o consultada a la base de dades de BSA o bé, en el cas d’empreses espanyoles, a la base de dades d’Informa.

   No es fan servir dades de fitxers externs d’insolvència ni tampoc es consulten registres externs.

   Per què aquestes categories es consideren pertinents?

   No hi ha un model en què es determinin paràmetres o punts d’avaluació de risc concrets, però, en cas de campanyes puntuals, es poden utilitzar punts concrets per determinar si l’interessat compleix o no els requisits per accedir a una determinada promoció.

   Com es prenen les decisions?

   Segons aquesta informació, l’àrea de riscos elabora un informe que, en funció de l’import, s’eleva al Comitè corresponent. Els Comitès són els responsables de prendre la decisió final.

   Conseqüències previstes per a aquest tractament

   Un cop finalitzat aquest procés d'avaluació es decideix admetre o denegar l'operació, i el resultat es trasllada al gestor.

    

   • Ponderació de l'interès legítim
   • En el cas dels tractaments basats en l'interès legítim de la Companyia detallats anteriorment i per assegurar-nos que s'han tingut en compte les garanties necessàries i no perjudicar els drets dels nostres clients en matèria de protecció de dades personals, la Companyia ha dut a terme les corresponents anàlisis de ponderació entre els esmentats interessos legítims i els drets dels interessats. Els resultats d'aquestes anàlisis són favorables, ateses les circumstàncies de cada supòsit que s'ha analitzat per entendre que s'han tingut en compte aquestes garanties.

    Si voleu conèixer les conclusions de les anàlisis de ponderació de l'interès legítim que ha dut a terme BSA en relació amb els tractaments detallats als punts anteriors per tal de verificar que no es perjudiquen els vostres drets de protecció de dades, podeu sol·licitar-les al Delegat de Protecció de Dades a través de l’adreça electrònica: dpd@bsa.ad.

     

   • Tractaments associats a finalitats comercials:
   • Des d'un punt de vista comercial, la Companyia podrà dur a terme les accions següents:

     

   Tractaments

   Base de legitimació

   BSA_DPD1

   Comunicacions comercials per mitjans electrònics (correu electrònic, SMS o mecanisme electrònic equivalent) o telefònics de productes o serveis financers de BSA.

   Interès legítim (article 6.1.f) de la Llei 29/2021 de Protecció de Dades Personals)

   BSA_DPD2

   Comunicacions comercials per mitjans electrònics (correu electrònic, SMS o mecanisme electrònic equivalent) o telefònics de productes o serveis de tercers com ara els productes de Assegurances SegurVida, SAU i BSA Inversions SGOIC, SAU, o bé productes de terceres companyies amb què BSA arribi a acords comercials.

   Consentiment (article 6.1.a) de la Llei 29/2021 de Protecció de Dades Personals)

   BSA_DPD3

   Cedir les vostres dades personals a les següents Companyies de Grup BSA pertanyents als sectors assegurador i de serveis d'inversió, perquè aquestes companyies puguin realitzar accions o comunicacions comercials promocionals per mitjà de trucades telefòniques o per mitjans electrònics (correu electrònic, SMS o mecanisme electrònic equivalent) de productes que puguin encaixar amb el vostre perfil:

   -Assegurances SegurVida, SAU

   -BSA Inversions SGOIC, SAU

   Consentiment (article 6.1.a) de la Llei 29/2021 de Protecció de Dades Personals)

    

   Elaboració de models analítics per generar un perfil comercial:

   Us informem que la Companyia, a partir dels models analítics, pot personalitzar l'oferta de productes i serveis tenint en compte les vostres dades socioeconòmiques, l’històric de transaccions, patrimonials, de risc i comportaments de pagament per poder encaixar la nostra oferta de productes al vostre perfil. En qualsevol cas, aquests models sempre es realitzen a través d'informació interna de la Companyia sobre informació que ens heu proporcionat o bé que s'ha obtingut arran del vostre històric de contractació o moviments. NO s'obtenen dades de tercers per elaborar aquests perfils. A continuació detallem la informació significativa sobre aquests perfils:

   Informació sobre l'elaboració de models analítics amb finalitats comercials

   Categories de dades que s'utilitzen o s'utilitzaran en l'elaboració dels models esmentats

   Informació sociodemogràfica (dades d'estat civil, de família, data de naixement, lloc de naixement, edat, sexe i nacionalitat, residència), transaccional de producte (contractació, tinença, cancel·lació), de nòmina, préstecs, crèdits, targetes, dades d’ús de les mateixes, plans de pensions, de jubilació, posicions en inversió amb el banc, tinença d'assegurances de l’entitat Assegurances SegurVida, SAU (salut, baixa o vida), queixes i reclamacions, motiu, data, notes registrades d'enquestes de satisfacció, operatives online-offline, dades sobre les vostres galetes i historial de navegació (en un futur).

   Per què aquestes categories es consideren pertinents?

   Perquè estan formades per variables que solen estar correlacionades amb els esdeveniments de compra o cancel·lació del producte.

   Com s'elaboren els models

   Estudiant els casos previs de clients podem preveure què faran a futur, i d’aquesta manera BSA es pot adreçar a ells amb la pertinència adequada a les accions comercials.

   Per què aquest model és pertinent per al procés de decisions automatitzades?

   Perquè ajuda a prioritzar els clients i defineix què oferir a cadascun d’ells, en lloc d'oferir tot a tothom.

   Conseqüències previstes per a aquest tractament

   Després del model analític, BSA identifica els clients potencials per a cada producte. D'aquesta manera, BSA pot contactar amb aquests clients i oferir-los el producte que més s'adequa a les seves necessitats. Per això s'utilitzen els canals de comunicació amb el client, bé a través de l'oficina, bé mitjançant correu ordinari, trucades i mitjans electrònics com ara correus electrònics, notificacions push, SMS, caixers i el canal de banca electrònica, o bé mitjançant avisos o bàners específics.

    

   Finalment, podreu oposar-vos o consentir aquests tractaments a través de la marcació de les caselles establertes a l'efecte que es troben recollides a l'inici del procediment de contractació dels nostres productes o serveis. En qualsevol cas, podreu consentir o oposar-vos a aquests tractaments en qualsevol moment, tant a través del procediment previst com en cada comunicació comercial, o bé quan així ho considereu a través de l'adreça electrònica: protecciodedades@bsa.ad.

   

 11. Qui rebrà les vostres dades?
 12.  

  La Companyia comunicarà les dades dels clients exclusivament als destinataris o categories de destinataris següents:

  1. Organismes públics, autoritats de control financeres nacionals, autoritats en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i el finançament de terrorisme, departament de Tributs i Fronteres, Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), batlles, jutges i tribunals, cos de policia i, en general, autoritats competents, sempre que la Companyia tingui l'obligació legal de facilitar-les.
  2. Autoritats d’altres països, en compliment de la normativa fiscal, de prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme i prevenció del frau.
  3. Entitats del Grup BSA, en concret: Assegurances SegurVida, SAU amb domicili a Cararetera de l’Obach, 12AD500 – Andorra la Vella | Principat d'Andorra (activitat: assegurances i reassegurances de vida, accidents, danys, malaltia i responsabilitat civil) i BSA Inversions SGOIC, SAU, amb domicili a Carretera de l’Obach, 12 AD500 – Andorra la Vella | Principat d'Andorra (activitat: gestió d'organismes d'inversió col·lectiva, gestió discrecional i individualitzada de carteres i assessorament en inversions) per dur a terme una bona gestió continuada de la vostra condició de client de BSA i l’actualització de les vostres dades, com també per a finalitats de frau i de prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. Només si heu prestat el vostre consentiment per a finalitats comercials, les vostres dades personals seran compartides amb les companyies del Grup identificades al paràgraf anterior per a aquestes finalitats.
  4. Només en cas de serveis d'inversió, les vostres dades podran ser comunicades a BSA Inversions SGOIC, SAU o bé a qualsevol altra societat gestora corresponent per poder formalitzar la inversió sol·licitada per vostè.
  5. Com a conseqüència de les operacions contractades, BSA pot compartir la vostra informació amb d’altres entitats de crèdit, intermediaris financers i/o qualsevol altre operador que intervingui o pugui intervenir en la prestació del servei bancari i/o financer, emissors de valors, mercats regulats, sistemes multilaterals de negociació, entitats de contrapartida central i sistemes de compensació i liquidació de valors, en tots els casos tant nacionals com estrangers perquè puguin donar compliment a obligacions legals o regulatòries a què els operadors estiguin sotmesos.
  6. A més de les anteriors, la Companyia compta amb la col·laboració d'altres tercers, proveïdors de serveis, els quals també tenen accés a les dades dels clients i que les tracten en nom i per compte de la Companyia com a conseqüència de la prestació d’aquests serveis. Més concretament, la Companyia contracta la prestació dels serveis següents per part de tercers proveïdors, a títol enunciatiu i no limitatiu: comercialització i agència, atenció a clients, admissió, serveis informàtics, impressió i tramesa de correspondència, serveis de llicència, manteniment o desenvolupament de programari, allotjament de dades, serveis de gestoria, serveis administratius, serveis de custòdia i digitalització de documentació, assessoria legal i fiscal, consultoria, comptables, reporting financer, informació de gestió, auditoria, qualitat, operacions, videovigilància, seguretat informàtica i física i ciberseguretat.
  7.  

   Això implica que aquestes companyies podran accedir, en qualitat d’encarregats del tractament, a dades personals responsabilitat de BSA. La Companyia segueix criteris estrictes de selecció de proveïdors de serveis per tal de donar compliment a les seves obligacions en matèria de protecció de dades, i es compromet a subscriure el corresponent contracte de tractament de dades mitjançant el qual els imposarà, entre d'altres, les obligacions següents: aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades; tractar les dades personals per a les finalitats pactades i atenent únicament les instruccions documentades de la Companyia, i suprimir o tornar les dades a la Companyia un cop finalitzi la prestació dels serveis.

   

 13. Existeixen transferències internacionals de dades?
 14. Determinats tercers proveïdors de serveis detallats al punt anterior es troben situats fora del territori nacional, fins i tot a països amb nivells de protecció de dades no equiparables als andorrans o europeus.

  Així mateix, com a conseqüència de les operacions de xecs, transferències, remeses, TPV, serveis d'inversió, swift, SEPA, requeriments corresponsal i requeriments d’autoritats estrangeres, també es poden transferir dades personals a països fora d'Andorra i de la Unió Europea, i que no en formen part del Conveni 108 del Consell d'Europa.

  Les transferències internacionals de dades que es puguin realitzar com a conseqüència de la prestació dels serveis esmentats han de complir les garanties adequades de l'art. 44 de la Llei 29/2021 de protecció de dades personals.

  En cas que es realitzin futures transferències internacionals de dades, aquestes es duran a terme sobre la base de garanties adequades. Així mateix, la Companyia, en el seu exercici de control anual de protecció de dades, inclou com a tasca de supervisió aquestes transferències internacionals de dades. Si desitgeu més informació sobre les garanties adequades per a les transferències internacionals, podeu adreçar-vos al Delegat de Protecció de Dades de la Companyia a través del correu electrònic: dpd@bsa.ad.

   

 15. Termini de conservació
 16. BSA ha de tractar les vostres dades al llarg de tota la relació contractual que mantingueu amb nosaltres. A partir de l'extinció de la relació contractual, només mantindrem les vostres dades personals durant els terminis que determini en cada cas la prescripció legal que es pugui derivar de cadascun dels contractes subscrits i la regulació aplicable (per regla general, trenta (30) anys un cop extingides les obligacions derivades del contracte).

  Durant el termini que conservem les vostres dades per obligacions legals, aquestes romandran bloquejades. Això vol dir que aquestes dades es reservaran amb les mesures tècniques necessàries que n'impedeixen el tractament, només a disposició d'òrgans jurisdiccionals o administracions públiques que puguin requerir aquesta informació. Un cop transcorreguts aquests terminis, BSA procedirà a suprimir les dades personals.

   

 17. Anàlisi de riscos en protecció de dades
 18. BSA ha dut a terme diverses anàlisis de riscos en matèria de protecció de dades de tots els tractaments identificats en aquest document. A les qüestions analitzades s'han tingut en compte els aspectes relatius a: tractament de categories especials de dades; volum de dades; tractament de dades de tercers; participació de tercers al flux de dades; avaluació d’aspectes personals de persones físiques; realització de tasques de gestió patrimonial; contractació de proveïdors externs; cessió de dades; bases de legitimació del tractament i la possibilitat d’exercir els drets en matèria de protecció de dades per part dels interessats, entre d’altres.

  Després de les anàlisis realitzades, BSA ha dut a terme les avaluacions d'impacte de protecció de dades que s'han determinat després de les anàlisis de riscos prèvies realitzades. Podeu sol·licitar qualsevol informació addicional a l'adreça electrònica del Delegat de Protecció de Dades de BSA: dpd@bsa.ad.

   

 19. Drets en matèria de protecció de dades
 20.  

  D'acord amb la normativa de protecció de dades, podeu exercir els drets següents:

  • Accés:

   podeu obtenir informació relacionada amb el tractament de les vostres dades personals i una còpia d'aquestes dades personals.
  • Rectificació:

   si considereu que les vostres dades personals són inexactes o estan incompletes, podeu sol·licitar la modificació d’aquestes dades personals.
  • Supressió:

   podeu requerir l'eliminació de les vostres dades personals, en la mesura permesa per la llei.
  • Limitació del tractament:

   podeu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades personals si (i) no esteu d'acord en l'exactitud de les vostres dades, (ii) considereu que és un tractament il·lícit, (iii) si necessiteu les dades per formular o exercir alguna reclamació, o bé (iv) voleu exercir el dret d'oposició.
  • Oposició:

   podeu oposar-vos al tractament de les vostres dades personals per motius relacionats amb la vostra situació particular. L'interessat té dret, per exemple, a oposar-se al tractament de les seves dades personals amb finalitats comercials, la qual cosa inclou l'elaboració dels models analítics relacionats amb aquesta activitat.
  • Portabilitat de les dades:

   quan sigui legalment i tècnicament possible, teniu dret que us tornin les dades personals que ens heu proporcionat o, quan sigui tècnicament possible, a un tercer.
  • Retirada del vostre consentiment:

   quan hagueu atorgat el consentiment per al tractament de les vostres dades personals, teniu dret a retirar-lo en qualsevol moment.

  Podeu exercir els referits drets mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a dpd@bsa.ad o per correu postal adreçant-vos a BSA BANC, SA (Atenció del Delegat Protecció de Dades), Avinguda el Fener, 7 AD500 – Andorra la Vella | Principat d’Andorra.

  Haureu d'aportar una còpia del passaport o del document d’identificació oficial que us identifiqui en cas que la vostra identitat no es pugui verificar per d’altres mitjans.

   

 21. Reclamacions en protecció de dades
 22. Si considereu que els vostres drets en protecció de dades s'han vist vulnerats podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de BSA, el qual atendrà la vostra sol·licitud i estudiarà la millor manera de tramitar la vostra petició a l'adreça: dpd@bsa.ad. En qualsevol cas, sempre us podreu adreçar i podeu presentar una reclamació davant l'Agència Andorrana de Protecció de Dades, https://www.apda.ad, autoritat de control en la matèria.

 

Annex I: Dades personals que pot arribar a tractar BSA

 

Dades de caràcter identificatiu

Nom i cognoms
Adreça (electrònica i física)
Telèfon
Passaport o document d’identitat
Firma manuscrita i firma digital

Dades de característiques personals

Dades de l’estat civil
Dades de família
Data de naixement
Lloc de naixement
Edat
Sexe
Nacionalitat
Llengua materna
Característiques físiques
Imatge

Informació comercial

Activitats i negocis.
Llicències comercials.
Subscripcions a publicacions.
Creacions artístiques, literàries i científiques.

Transaccions de béns i serveis

Béns i serveis subministrats.
Béns i serveis rebuts.
Dades relatives a la contractació de productes, incloses dades bancàries, financeres i transaccionals.
Compensacions/Indemnitzacions.

Dades econòmiques i financeres

Dades bancàries.
Dades econòmiques de nòmina.
Ingressos, rendes, inversions i béns patrimonials.
Crèdits, préstecs i avals.
Plans de pensions i jubilació.
Impostos.
Assegurances.
Hipoteques.
Subsidis.
Historial de crèdits.
Targetes de crèdit i dades d’utilització.
Dades de pagaments amb targetes.
Localització sobre ubicacions de retirades d’efectiu i pagaments realitzats.
Credencials de sistemes de pagament.
Dades de deutes.
Comportaments de pagaments.
Posicions d’inversions.

Dades de solvència i risc creditici

Productes contractats.
Informació financera de dits productes i situació d’incompliment o incompliment de pagaments.

Dades acadèmiques i professionals

Formació i titulacions.
Professió.
Lloc de treball.
Historial del treballador i vida laboral.
Dades no econòmiques de nòmina.

Circumstàncies socials

Característiques d’allotjament, habitatge.
Situació militar.
Propietats i possessions.
Aficions i estils de vida.
Pertinença a clubs o associacions.
Llicències, permisos i autoritzacions.

Dades derivades de la contractació

Dades de reclamacions, queixes o procediments judicials.
Dades relacionades amb les vostres preferències.
Dades de converses telefòniques.
Dades d’observacions dels gestors.
Formularis d’obtenció d’informació en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.
Formularis dels tests derivats de la Llei 8/2013 de requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera, incloent totes les modificacions suportades fins a la data.
Condicions contractuals del producte contractat.
Informació obtinguda d’entrevistes i formularis.

Dades de tercers

Fiadors.
Beneficiaris.
Família.
Cònjuges.

Dades sensibles

Dades d’antecedents penals que pugin derivar-se de les obligacions en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.
Dades derivades de situacions de possibles fraus.
Dades biomètriques derivades de la firma digital.

Dades de l’entorn digital

Dades d’usuaris i contingut relatiu a la interacció digital a través de les vies que tingui operatives en cada moment. Direcció IP i informació sobre dominis d’Internet, geolocalització, galetes, identificador del dispositiu, les nostres aplicacions i les nostres pàgines en xarxes socials, dades d’imatges i vídeos necessaris per contractar els productes a través del canal digital, xats, formularis i altres serveis de banca telefònica.