Update your browser

Update your browser

You are using an old version of your browser. We recommend you update it or change browser for a better web experience.

Other Group websites Branches and ATMs
Urgent assistance Help

Política de Protecció de Dades

 

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

 

 

Annex I: Dades personals que pot arribar a tractar BSA

 

Dades de caràcter identificatiu

Nom i cognoms
Adreça (electrònica i física)
Telèfon
Passaport o document d’identitat
Firma manuscrita i firma digital

Dades de característiques personals

Dades de l’estat civil
Dades de família
Data de naixement
Lloc de naixement
Edat
Sexe
Nacionalitat
Llengua materna
Característiques físiques
Imatge

Informació comercial

Activitats i negocis.
Llicències comercials.
Subscripcions a publicacions.
Creacions artístiques, literàries i científiques.

Transaccions de béns i serveis

Béns i serveis subministrats.
Béns i serveis rebuts.
Dades relatives a la contractació de productes, incloses dades bancàries, financeres i transaccionals.
Compensacions/Indemnitzacions.

Dades econòmiques i financeres

Dades bancàries.
Dades econòmiques de nòmina.
Ingressos, rendes, inversions i béns patrimonials.
Crèdits, préstecs i avals.
Plans de pensions i jubilació.
Impostos.
Assegurances.
Hipoteques.
Subsidis.
Historial de crèdits.
Targetes de crèdit i dades d’utilització.
Dades de pagaments amb targetes.
Localització sobre ubicacions de retirades d’efectiu i pagaments realitzats.
Credencials de sistemes de pagament.
Dades de deutes.
Comportaments de pagaments.
Posicions d’inversions.

Dades de solvència i risc creditici

Productes contractats.
Informació financera de dits productes i situació d’incompliment o incompliment de pagaments.

Dades acadèmiques i professionals

Formació i titulacions.
Professió.
Lloc de treball.
Historial del treballador i vida laboral.
Dades no econòmiques de nòmina.

Circumstàncies socials

Característiques d’allotjament, habitatge.
Situació militar.
Propietats i possessions.
Aficions i estils de vida.
Pertinença a clubs o associacions.
Llicències, permisos i autoritzacions.

Dades derivades de la contractació

Dades de reclamacions, queixes o procediments judicials.
Dades relacionades amb les vostres preferències.
Dades de converses telefòniques.
Dades d’observacions dels gestors.
Formularis d’obtenció d’informació en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.
Formularis dels tests derivats de la Llei 8/2013 de requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera, incloent totes les modificacions suportades fins a la data.
Condicions contractuals del producte contractat.
Informació obtinguda d’entrevistes i formularis.

Dades de tercers

Fiadors.
Beneficiaris.
Família.
Cònjuges.

Dades sensibles

Dades d’antecedents penals que pugin derivar-se de les obligacions en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.
Dades derivades de situacions de possibles fraus.
Dades biomètriques derivades de la firma digital.

Dades de l’entorn digital

Dades d’usuaris i contingut relatiu a la interacció digital a través de les vies que tingui operatives en cada moment. Direcció IP i informació sobre dominis d’Internet, geolocalització, galetes, identificador del dispositiu, les nostres aplicacions i les nostres pàgines en xarxes socials, dades d’imatges i vídeos necessaris per contractar els productes a través del canal digital, xats, formularis i altres serveis de banca telefònica.