Mettez à jour votre navigateur

Mettez à jour votre navigateur

Vous utilisez une version ancienne de votre navigateur. Nous vous conseillons de mettre à jour ou de changer d'explorateur afin d'améliorer votre expérience de navigation.

Autres sites du groupe Agences et DAB
Aide urgente Aide

Política de Protecció de Dades

 

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

 

 

Annex I: Dades personals que pot arribar a tractar BSA

 

Dades de caràcter identificatiu

Nom i cognoms
Adreça (electrònica i física)
Telèfon
Passaport o document d’identitat
Firma manuscrita i firma digital

Dades de característiques personals

Dades de l’estat civil
Dades de família
Data de naixement
Lloc de naixement
Edat
Sexe
Nacionalitat
Llengua materna
Característiques físiques
Imatge

Informació comercial

Activitats i negocis.
Llicències comercials.
Subscripcions a publicacions.
Creacions artístiques, literàries i científiques.

Transaccions de béns i serveis

Béns i serveis subministrats.
Béns i serveis rebuts.
Dades relatives a la contractació de productes, incloses dades bancàries, financeres i transaccionals.
Compensacions/Indemnitzacions.

Dades econòmiques i financeres

Dades bancàries.
Dades econòmiques de nòmina.
Ingressos, rendes, inversions i béns patrimonials.
Crèdits, préstecs i avals.
Plans de pensions i jubilació.
Impostos.
Assegurances.
Hipoteques.
Subsidis.
Historial de crèdits.
Targetes de crèdit i dades d’utilització.
Dades de pagaments amb targetes.
Localització sobre ubicacions de retirades d’efectiu i pagaments realitzats.
Credencials de sistemes de pagament.
Dades de deutes.
Comportaments de pagaments.
Posicions d’inversions.

Dades de solvència i risc creditici

Productes contractats.
Informació financera de dits productes i situació d’incompliment o incompliment de pagaments.

Dades acadèmiques i professionals

Formació i titulacions.
Professió.
Lloc de treball.
Historial del treballador i vida laboral.
Dades no econòmiques de nòmina.

Circumstàncies socials

Característiques d’allotjament, habitatge.
Situació militar.
Propietats i possessions.
Aficions i estils de vida.
Pertinença a clubs o associacions.
Llicències, permisos i autoritzacions.

Dades derivades de la contractació

Dades de reclamacions, queixes o procediments judicials.
Dades relacionades amb les vostres preferències.
Dades de converses telefòniques.
Dades d’observacions dels gestors.
Formularis d’obtenció d’informació en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.
Formularis dels tests derivats de la Llei 8/2013 de requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera, incloent totes les modificacions suportades fins a la data.
Condicions contractuals del producte contractat.
Informació obtinguda d’entrevistes i formularis.

Dades de tercers

Fiadors.
Beneficiaris.
Família.
Cònjuges.

Dades sensibles

Dades d’antecedents penals que pugin derivar-se de les obligacions en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.
Dades derivades de situacions de possibles fraus.
Dades biomètriques derivades de la firma digital.

Dades de l’entorn digital

Dades d’usuaris i contingut relatiu a la interacció digital a través de les vies que tingui operatives en cada moment. Direcció IP i informació sobre dominis d’Internet, geolocalització, galetes, identificador del dispositiu, les nostres aplicacions i les nostres pàgines en xarxes socials, dades d’imatges i vídeos necessaris per contractar els productes a través del canal digital, xats, formularis i altres serveis de banca telefònica.