Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines i caixers
Ajuda urgent Ajuda

El banc

Codi de conducta

Allò que el grup BancSabadell d'Andorra espera dels seus integrants.

Té a les seves mans el Codi de conducta del grup BancSabadell d'Andorra, un recull de principis generals d'actuació que ens ha d'ajudar en el desenvolupament diari de la nostra feina i que pretén ser, d'una banda, un element de consulta davant de situacions de conflicte de valors i, de l'altra, la manifestació de la voluntat d'acompliment ètic per a tots els integrants del nostre grup.

Els principis d'aquest Codi de conducta són d'aplicació, amb caràcter general, a totes les persones que formen part directa del grup, ja sigui a través d'un vincle laboral o bé perquè formen part dels seus òrgans de govern, i també s'exigiran als col•laboradors externs en les operacions comercials i de negoci que facin amb qualsevol companyia del grup.

Accés al document de Codi de Conducta