Informe

anual

2019

Grup BancSabadell d'Andorra

El nostre Grup

 1. Missió, visió i valors corporatius
 2. Estructura organitzativa:

  | Model de negoci

  |
  Composició i funcions del Consell d'Administració

  |
  Comitès i cultura del risc
 3. Principals objectius assolits i actuacions dutes a terme

Principals indicadors de negoci

 1. Indicadors fonamentals de caràcter financer i no financer
 2. Estats de resultat i de situació financera
 3. Gestió del capital i de la liquiditat

El nostre equip humà

El nostre Grup

 1. Missió, visió i valors corporatius
 2. Estructura organitzativa:

  | Model de negoci
  |
  Composició i funcions del Consell d'Administració
  |
  Comitès i cultura del risc
 3. Principals objectius assolits i actuacions dutes a terme

Principals indicadors de negoci

 1. Indicadors fonamentals de caràcter financer i no financer
 2. Estats de resultat i de situació financera
 3. Gestió del capital i de la liquiditat

El nostre equip humà

El nostre grup

Grup BancSabadell d'Andorra

 1. Missió, visió i valors corporatius

Míssió

La Missió de BancSabadell d’Andorra és oferir les millors solucions bancàries i financeres als seus clients orientant-se a la creació de valor en un entorn de qualitat.

Visió

Ser el
Banc de referència
dels nostres clients

Ser el Banc referent
en banca d'empreses
i en banca personal

Ser un
referent en
qualitat
de servei

Tenir un
creixement sostingut

de rendibilitat

Assegurar un
alt nivell de solvència

Visió

Ser el
Banc de referència
dels nostres clients

Ser el Banc referent
en banca d'empreses
i en banca personal

Ser un referent
en qualitat
de servei

Tenir un
creixement sostingut

de rendibilitat

Assegurar un
alt nivell
de solvència

Valors corporatius

Professionalitat

Voluntat
de servei

Orientació
comercial

Proximitat

Adaptabilitat

Prudència

Ètica i responsabilitat
social

Transparència

Valors corporatius

Professionalitat

Voluntat
de servei

Orientació
comercial

Proximitat

Adaptabilitat

Prudència

Ètica i responsabilitat
social

Transparència

 1. Estructura organitzativa

BancSabadell d’Andorra, amb domicili social a l’avinguda del Fener núm. 7 d’Andorra la Vella, és una Entitat bancària de dret andorrà constituïda el 10 d’abril de 2000 i que va començar les seves activitats el 3 de juny de 2000. L’objecte social del Banc és el propi d’un establiment bancari d’acord amb l’establert al marc legal vigent.

El Banc és l’Entitat que encapçala el Grup BancSabadell d’Andorra (d’ara en endavant, el Grup). El detall de les societats participades al 100% del Grup al 2019 és el següent:

 • - Sabadell d’Andorra Inversions, SGOIC, SAU
 • - Assegurances Segur Vida, SAU
 • Sabadell d’Andorra Inversions, SGOIC, SAU, és una societat andorrana l’operativa de la qual consisteix en la realització d’activitats de gestió de l’actiu i del passiu, activitats de gestió administrativa i activitats relacionades amb la distribució i representació d’organismes d’inversió i del seu patrimoni, i la custòdia i administració de les par ticipacions dels organismes d’inversió col·lectiva i, en el seu cas, de les accions de les societats d’inversió que gestiona. També pot dur a terme les activitats de gestió discrecional i individualitzada de carteres i d’assessorament en matèria d’inversió.

  Assegurances Segur Vida, SAU és una companyia d’assegurances de vida que té per activitat la pràctica d’operacions d’assegurances en el camp del dret privat i en la branca de vida, en qualitat d’asseguradora, delegada i/o mediadora.

  Model de negoci

  Es tracta d'un model de negoci enfocat als clients, amb nivells de gestió personals i diferenciats, basats en la creació de valor, una àmplia selecció de pro-ductes i processos de venda d'elevada qualitat. El model relacional es complementa amb campanyes de productes adaptats a les necessitats del client.

  Amb l'objectiu de ser el Banc principal dels
  nostres clients, el nostre model de relació es basa en la qualitat i en el compromís, i es fonamenta en la figura de gestor.

  L’objectiu és establir relacions duradores amb els clients que aportin valor a ambdues parts.

  BANCA COMERCIAL

  És la línia de negoci amb més pes en el Grup i centra la seva activitat en l'ofer ta de productes i ser veis financers i bancaris a empreses, a comerços i autònoms, i als par ticulars, amb un enfoc prioritari als segments de renda mitja alta.

  La xarxa comercial dóna resposta a les necessitats que en cada moment pugui tenir el client posant a disposició d’aquest un ampli ventall d'especialistes que permeten apropar el Banc a les seves necessitats.

  BANCA PRIVADA I
  BANCA PERSONAL

  Aquesta línia es basa en oferir els ser veis de gestió de l'estalvi i de la inversió als clients del Banc i inclou des de l’execució de les instruccions dels clients fins la gestió activa del patrimoni, la custòdia dels actius financers i tots els ser veis associats amb l’objectiu d’oferir al client un ser vei personalitzat i de qualitat.

  En general, per a les dues línies de negoci, tota la resta de l’estructura del Grup està enfocada a potenciar el valor afegit a aquestes dues àrees: és el cas de la societat Gestora d’organismes d’inversió del Grup, del Depar tament d’operacions del Banc i de tota l'Àrea de Tecnologia, així com dels depar taments transversals com l’Organització o Recursos Humans.

  Composició i funcions del Consell d'Administració

  El Consell d'Administració del Banc és el màxim òrgan de decisió de la societat i del seu Grup consolidat, al tenir encomanada, legalment i estatutàriament, l'administració i la representació del Banc. El Consell d'Administració es configura bàsicament com un instrument de supervisió i control, i delega la gestió dels negocis ordinaris als òrgans executius i a l'equip de direcció. El Consell d'Administració es regeix per normes de govern definides i transparents, en particular pels Estatuts Socials i el Reglament de Consell d'Administració d'acord amb les millors practiques en matèria de govern corporatiu.

  En particular, és responsable, entre altres, de:

  Aprovar les
  estratègies
  generals
  de
  l’entitat

  Identificar
  els principals
  riscos
  de la
  societat

  Implantar i seguir els
  sistemes de control
  intern
  i d'informació
  adequats

  Determinar
  les polítiques
  d'informació i
  comunicació

  En general, decidir sobre
  operacions empresarials
  o financeres de particular
  transcendència
  per a l’entitat

  Nomenar i, si escau,
  cessar administradors
  en les diferents
  societats filials

  La composició del Consell d’Administració a 31 de desembre del 2019 és la següent:

  MEMBRES CÀRREC
  Sr. Miquel Alabern i Comas President
  Sr. Marcel Albós i Riba Conseller
  Sr. Pere Altimir i Pintat Conseller
  Sr. Miguel Àngel Canturri i Montanya Conseller
  Sr. Joan Llonch i Andreu Conseller
  Sr. José Luis Negro i Rodríguez Conseller
  Sr. Josep Segura i Solà Conseller
  Sr. Josep Vilanova i Trias Conseller
  Sr. Joan Roca i Sagarra Conseller

  El Consell d'Administració compleix amb les millors pràctiques en matèria de govern corporatiu. La majoria dels membres de Consell són consellers no executius o independents.

  Hi ha tres Comissions delegades del Consell, per a tractar de manera concreta els aspectes més rellevants en la gestió de la entitat.

  Comissió
  de Riscos i
  Seguiment

  Comissió
  d’Auditoria
  i Control

  Comissió de
  Nomenaments i
  Retribucions

  Com a part del marc general de govern corporatiu del Grup, el Consell d’Administració és l’òrgan responsable d’establir i supervisar un marc sòlid de govern del risc, el qual ha d’incloure una cultura del risc forta així com una predisposició per al risc sòlida i ben desenvolupada, articulada mitjançant l’adopció d’un Marc Estratègic de Riscos (Risk Appetite Framework – RAF), compost, entre d’altres, pel Risk Appetite Statement (RAS), el qual assegura un control i una gestió proactius dels riscos.

  Comitès i cultura del risc

  A nivell executiu, el Banc disposa dels següents Comitès per implementar les polítiques del Consell i gestionar i controlar els riscos de l’activitat bancària i financera.

  Comitè
  de Riscos

  Comitè d'Actius
  i Passius

  Comitè d'Operacions
  de Crèdit

  Comitè d'Auditoria
  i Control

  Comitè de Prevenció
  de Blanqueig

  Comitè
  de Crisis

  Comitè de Seguiment
  Normatiu

  Comitè d' Ètica
  Corporativa

  Comitè de Governança
  de Producte

  Comitè de
  Seguretat

  1. Principals objectius assolits i actuacions
   dutes a terme

  En el desenvolupament de la seva activitat, el Banc s'orienta al creixement sostingut que generi valor per als accionistes, a través d'una estratègia de diversificació de negocis basada en criteris de rendibilitat, eficiència i qualitat de ser vei, amb per fil de risc conser vador i seguint les millors pràctiques pel que fa a l’ètica professional.

  En l’àmbit de la gestió interna, destaca de manera especial l’esforç que ha fet el Banc en l’àmbit del govern corporatiu, en línia amb els requisits de transparència de les entitats financeres a escala global. Així, al llarg dels darrers anys, BancSabadell d’Andorra també s’ha dotat d’una estructura organitzativa, d’uns sistemes de control i un conjunt de polítiques, normes

  internes i codis de conducta que formen un conjunt coherent i compatible amb els estàndards europeus en la matèria, que garanteixen un comportament ètic i responsable a tota l'organització.

  El model de gestió del Banc s'enfoca a la fidelització del client a llarg termini, mitjançant una activitat constant de fidelització de la cartera de clients fonamentada en la iniciativa i la proactivitat en la relació. El Banc té una oferta global de productes i serveis, un equip humà qualificat, una plataforma tecnològica amb capacitat per al creixement i una orientació permanent a la recerca de la qualitat.

  En el desenvolupament de la seva activitat, el Banc s'orienta al creixement sostingut que generi valor per als accionistes, a través d'una estratègia de diversificació de negocis basada en criteris de rendibilitat, eficiència i qualitat de ser vei, amb per fil de risc conser vador i seguint les millors pràctiques pel que fa a l’ètica professional.

  En l’àmbit de la gestió interna, destaca de manera especial l’esforç que ha fet el Banc en l’àmbit del govern corporatiu, en línia amb els requisits de transparència de les entitats financeres a escala global. Així, al llarg dels darrers anys, BancSabadell d’Andorra també s’ha dotat d’una estructura organitzativa, d’uns sistemes de control i un conjunt de polítiques, normes internes i codis de conducta que formen un conjunt coherent i compatible amb els estàndards europeus en la matèria, que garanteixen un comportament ètic i responsable a tota l'organització.

  El model de gestió del Banc s'enfoca a la fidelització del client a llarg termini, mitjançant una activitat constant de fidelització de la cartera de clients fonamentada en la iniciativa i la proactivitat en la relació. El Banc té una oferta global de productes i serveis, un equip humà qualificat, una plataforma tecnològica amb capacitat per al creixement i una orientació permanent a la recerca de la qualitat.

  En aquest sentit, i per tal seguir avançant amb els nostres clients en aquest món canviant, estem immersos en un procés de transformació digital per establir noves maneres de relacionar-nos com a procés social que crea noves maneres d’informar-se i de comprar, i modifica així els hàbits dels consumidors. En aquest sentit, la seguretat és un repte associat a la transformació digital doncs al disposar de nous canals i més capacitat de fer operacions, cal garantir la seguretat i que tant empleats com clients siguin conscients de com custodiar i protegir la informació i els seus dispositius. Aquest procés no pretén en cap cas deixar de banda el nostre compromís de proximitat amb aquelles clients que privilegiïn altres mitjans més tradicionals de banca i, en aquest sentit, estem presents en el territori andorrà amb 7 oficines.

  BancSabadell d’Andorra ha anat incrementant la seva quota de mercat a nivell nacional, sent rellevant la seva posició en el segment de professionals i empreses.

  En els darrers anys, el Grup BancSabadell d’Andorra ha realitzat un gran esforç en la reducció de l'exposició a actius problemàtics i dels saldos dubtosos. Han propiciat aquesta evolució les mesures proactives preses pel Banc.

  Junt amb aquesta desinversió d’actius problemàtics també s’han millorat els nivells de concentració sectorial i individual registrats al llarg del 2019, situant-se tots ells dins dels nivells objectius definits en el propi RAS.

  L’estratègia del Banc segueix sent la d’acompanyar el creixement de l’economia andorrana i així ho demostren les nostres actuacions comercials i el creixement sostingut dels darrers anys de la nostra quota de mercat en recursos gestionats i en inversió creditícia bruta.

  Aquesta línia d’actuació es troba estretament relacionada amb la gestió de riscos com un dels elements estratègics fonamentals del Banc a fi i efecte de preservar la solvència i imatge del Grup per contribuir al desenvolupament del negoci de forma equilibrada d’acord amb les circumstàncies del mercat a cada moment i el marc regulatori vigent.

  Així mateix, tenint en compte els nombrosos canvis regulatoris ocorreguts al llarg dels darrers anys per tal d’homologar el sistema financer andorrà al del nostre entorn, continua sent prioritari pel Consell potenciar els procediments de seguiment, control, mitigació i reporting de tots els riscos als quals es troba sotmès el Grup i, a aquest efecte, dotar els recursos humans i tecnològics necessaris. Aquests recursos han de permetre reforçar els procediments interns del Grup de manera que tots ells assegurin l’eficiència i eficàcia necessàries en tots els processos d’elaboració i control d’informació financera, tant interna com externa.

  En aquest sentit, la política de gestió del risc del BancSabadell d’Andorra és aplicable a totes i cadascuna de les seves filials a fi i efecte que no hi hagi cap risc que quedi fora del seu abast ni, consegüentment, cap risc que no sigui objecte d’un procés d’identificació, avaluació, gestió, seguiment i reporting. Al seu torn, la Direcció de Compliment Normatiu té la missió d'impulsar i procurar els més alts nivells de compliment de la legislació vigent i l'ètica professional dins el Grup, minimitzar la possibilitat que es produeixi unncompliment i assegurar que els que puguin produir-se siguin identificats, reportats i solucionats amb diligència i que es prenguin les oportunes mesures preventives si no existissin.

  El nostre grup

  Principals indicadors
  de negoci

  Grup BancSabadell d'Andorra

  Al 2019, els esdeveniments polítics i geopolítics han tornat a constituir un focus d'atenció i han tingut un impacte creixent en els mercats financers al llarg de tot l'any. Entre els esdeveniments polítics més destacables esmentaríem la guerra comercial entre els Estats Units i la Xina; la sortida del Regne Unit de la Unió Europea (UE) i les tensions socials a França.

  1. Indicadors fonamentals de caràcter
   financer i no financer

  A continuació es presenten les principals magnituds del Grup, que inclouen indicadors de caràcter financer i no financer claus per a la Direcció del Grup:

  (Milers d'euros) 31/12/2019 31/12/2018 Var (%)
  (*) En data 24 d'abril del 2020 el Consell d'Administració de BancSabadell d'Andorra, SA va prendre l'acord de no procedir a repartir dividends atès la situació de crisis sanitària causada pel COVID-19. Aquest acord ha implicat que la ràtio de solvència a tancament se situï al 22,07% (21,11% fully-loaded) en lloc del 21,71% informat inicialment.
  (**) La ràtio calculada al 2018 no considera el Deute Públic andorrà com a actiu líquid.
  Estats de resultat
  Marge d'interessos 10.944 10.813 1,21%
  Marge brut 23.895 22.682 5,35%
  Resultat brut abans d'impostos 11.057 10.869 1,73%
  Impostos sobre el resultat 682 620 9,99%
  Benefici 10.375 10.249 1,23%
  Estats de situació financera
  Total Balanç 908.311 793.564 14,46%
  Inversió creditícia bruta - Clients 377.590 347.502 8,66%
  Inversió creditícia neta - Clients 355.758 324.424 9,66%
  Recursos de clients 1.757.190 1.622.620 8,30%
  Patrimoni net 91.161 82.747 10,17%
  Rendibilitat i eficiència
  ROA 1,20% 1,32%
  ROE 11,38% 12,72%
  Eficiència 55,25% 56,07%
  Gestió del risc
  Riscos classificats com a dubtosos 13.740 16.028
  Ràtio morositat 3,64% 4,43%
  Ràtio cobertura morositat 61,99% 53,68%
  Gestió de capital (*)
  Actius ponderats per risc (APR) 406.305 363.155
  Common Equity Tier 1 - CET 1 Phase-in (%) 22,07% 21,83%
  Tier 1 Phase-in (%) 22,07% 21,83%
  Ràtio total Phase-in (%) 22,07% 21,83%
  Gestió de la liquiditat
  LCR – Liquidity Coverage Ratio (%) (**) 404,75% 247,22%
  LTD - Loan to deposit (%) 53,99% 56,30%

  1. Estats de resultat i de situació financera

  RESULTAT DE L’EXERCICI

  A tancament del 2019, el resultat de l’exercici se situa a 10.375 milers d’euros, un 1,23% per sobre el registrat al 2018, en la línia estratègica definida pel Grup que consolida els resultats de dos dígits que, per primera vegada, es van assolir l’any 2017, i que evidencia la rendibilitat del model de negoci que desenvolupa i caracteritza el Banc.

  Així el marge d’interessos s’ha mantingut estable malgrat l’entorn de baixos tipus d’interès, les comissions s’han incrementat gràcies al bon comportament de les comissions de gestió d’actius i d’operacions de crèdit que compensen el descens en les comissions per compravenda de valors. El resultat de les operacions financeres d’aquest exercici ha estat molt positiu. Tot això ha por tat a un increment del marge brut del 5,35% respecte a l’any anterior.

  Les despeses d’administració han augmentat lleugerament en partides molt concretes i no recurrents. S’han continuat recuperant provisions per inversió creditícia per resolució d’expedients dubtosos i s’han incrementat els guanys procedents de vendes d’actius adjudicats que porten a un resultat brut abans d'impostos de 11.057 milers d’euros que representen un augment de l’1,73% en relació amb l’exercici anterior.

  A tancament del 2019, el resultat de l’exercici se situa a 10.375 milers d’euros, un 1,23% per sobre el registrat al 2018, en la línia estratègica definida pel Grup que consolida els resultats de dos dígits que, per primera vegada, es van assolir l’any 2017, i que evidencia la rendibilitat del model de negoci que desenvolupa i caracteritza el Banc.

  Així el marge d’interessos s’ha mantingut estable malgrat l’entorn de baixos tipus d’interès, les comissions s’han incrementat gràcies al bon comportament de les comissions de gestió d’actius i d’operacions de crèdit que compensen el descens en les comissions per compravenda de valors. El resultat de les operacions financeres d’aquest exercici ha estat molt positiu. Tot això ha por tat a un increment del marge brut del 5,35% respecte a l’any anterior.

  Les despeses d’administració han augmentat lleugerament en partides molt concretes i no recurrents. S’han continuat recuperant provisions per inversió creditícia per resolució d’expedients dubtosos i s’han incrementat els guanys procedents de vendes d’actius adjudicats que porten a un resultat brut abans d'impostos de 11.057 milers d’euros que representen un augment de l’1,73% en relació amb l’exercici anterior.

  L’increment en el resultat de l’exercici 2019,
  ha estat degut principalment al creixement del negoci, a un control acurat de les despeses i a una gestió eficient.

  EVOLUCIÓ DEL BALANÇ

  Durant el 2019 el total d’actius ha registrat un increment significatiu del 8%, fruit principalment de l’increment de la inversió creditícia neta viva, impulsada pel creixement bàsicament en la quota de mercat d’hipoteques a particulars. Així mateix, i respecte a la qualitat creditícia d’aquests actius, la disminució significativa dels actius dubtosos ha permès millorar la ràtio de morositat, la qual s’ha reduït del 4,43% al 3,64%. La ràtio de cobertura, ha millorat passant del 53,68% al 61,99%.

  En relació amb els riscos inherents a la inversió creditícia les provisions d’aquest risc s’han reduït un 5,4% respecte a l’exercici anterior tancant el 2019 amb 21.832 milers d’euros.

  També durant aquest 2019 destaca la forta reducció dels actius adjudicats disponibles per a la venda passant de 8.824 milers d’euros del 2018 als 4.194 milers d’euros d’aquest exercici el que representa més d’un 47% de reducció respecte a l’any anterior. Cal remarcar, a més, que la majoria dels actius adjudicats són actius productius ja que es troben en règim de lloguer.

  Pel que fa a la concessió de noves operacions creditícies, destacaríem les següents:

  Els nous préstecs
  atorgats per import de
  65,8 milions
  d’euros

  (augment d’un 10%
  en relació amb l’exercici
  anterior) concentrant-se en
  1.396
  noves operacions

  Els nous crèdits
  atorgats per import de
  42,5 milions
  d’euros

  concentrant-se en
  292
  noves operacions

  Les renovacions de
  crèdits atorgades
  per import de
  50,3 milions
  d’euros

  concentrant-se en
  348
  noves operacions

  La nova concessió
  d’avals per import de
  7,6 milions
  d’euros

  concentrant-se en
  591
  noves operacions

  El nou descompte
  comercial atorgat
  per un total de
  35 milions
  d’euros

  concentrant-se en
  1.078
  noves operacions

  En conjunt,
  estaríem parlant de
  3.705
  noves operacions

  concedides per un
  import global de
  201,2
  milions d’euros

  Pel que fa a la concessió de noves operacions creditícies, destacaríem les següents:

  Els nous préstecs
  atorgats per import de
  65,8 milions
  d’euros

  (augment d’un 10%
  en relació amb l’exercici
  anterior) concentrant-se en
  1.396
  noves operacions

  Els nous crèdits
  atorgats per import de
  42,5 milions
  d’euros

  concentrant-se en
  292
  noves operacions

  Les renovacions de
  crèdits atorgades
  per import de
  50,3 milions
  d’euros

  concentrant-se en
  348
  noves operacions

  La nova concessió
  d’avals per import de
  7,6 milions
  d’euros

  concentrant-se en
  591
  noves operacions

  El nou descompte
  comercial atorgat
  per un total de
  35 milions
  d’euros

  concentrant-se en
  1.078
  noves operacions

  En conjunt,
  estaríem parlant de
  3.705
  noves operacions

  concedides per un
  import global de
  201,2
  milions d’euros

  D’altra banda, els recursos de clients a balanç que són els saldos que els clients tenen al Banc en forma de comptes corrents, comptes d’estalvi, dipòsits a termini i deutes representats per títols, també s’incrementen fins els 755.674 milers d’euros, més d’un 14% d’increment respecte a l’any anterior.

  Finalment destacar que el Grup no ha rebut cap tipus de subvenció al llarg del 2019.

  1. Gestió del capital i de la liquiditat

  Al 2019 ha entrat en vigor a Andorra la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i super visió prudencial d’Entitats bancàries i d’empreses d’inversió que transposa al marc jurídic andorrà la Directiva 2013/36/CEE, del 26 de juny, relativa a l’accés a l’activitat de les Entitats de crèdit i a la supervisió prudencial de les Entitats de crèdit i de les empreses d’inversió (CRD IV) la qual s’estructura en tres pilars, regula els recursos propis mínims que han de mantenir les Entitats bancàries, tant a títol individual com consolidat, i la manera com s’han de determinar aquests recursos propis (Pilar I), així com el procés d’autoavaluació de capital (Pilar II) i la informació de caràcter públic que s’ha de remetre al mercat (Pilar III).

  Amb l’aprovació d’aquesta norma, la banca andorrana disposa d’una normativa de solvència totalment homologable a nivell europeu.

  BancSabadell d’Andorra tanca el 2019 amb una ràtio de solvència del 22,07% CET 1 Phase-in (Common Equity Tier) molt per sobre el mínim establert legalment que se situa al 8% per a l’exercici 2019. Els ratis Tier 1 i de Total de capital se situen al mateix nivell essent la totalitat dels recursos propis de que disposa el Banc de primera categoria.

  A nivell de liquiditat el Banc també se situa a nivells molt per sobre els mínims establerts per la normativa vigent situant-se la ràtio LCR consolidada al 404,75%, molt per sobre el mínim del 100% exigit a nivell europeu.

  Principals indicadors de negoci

  El nostre equip humà

  Grup BancSabadell d'Andorra

  El nostre equip humà

  El Banc compta amb un equip humà capacitat, ben preparat i amb diversitat de gènere. Per a això, són fonamentals dues premisses que regeixen en tot moment la gestió del capital humà del Grup, amb una orientació clara al desenvolupament del talent i la constitució d'un equip de persones cohesionades per una manera de ser i una manera de fer, sempre amb un enfoc cap al compromís i cap al compliment dels estàndards més alts pel que fa a l'ètica personal i professional.

  Aquest enfoc està orientat a proporcionar el talent que el Banc requereixi utilitzant les capacitats disponibles.

  La formació és una eina estratègica pel creixement, consolidació i lideratge de la nostra marca; i el desenvolupament personal i professional dels nostres empleats, una prioritat per la Direcció del Banc.

  La formació continuada i la professionalització de l’equip humà BSA han permès consolidar la manera de ser i de fer del Grup al llarg dels darrers anys i demostrar la importància del treball en equip en un món global com l’actual.

  Al llar g del 2019
  s’han realitzat:

  El nostre equip humà es troba
  format per un total de:

  El nostre equip humà es troba format per:

  Al llarg del 2019
  s’han realitzat:

  El nostre equip humà es troba
  format per un total de:

  El nostre equip humà es troba format per:

  La classificació de la plantilla del Grup per categories i sexes a 31 de desembre de 2019 és la següent:

  11 Directius

  13 Comandaments intermitjos

  32 Tècnics

  16 Administratius

  72 TOTAL

  0 7 Directius

  16 Comandaments intermitjos

  31 Tècnics

  14 Administratius

  68 TOTAL

  018 Directius

  029 Comandaments intermitjos

  063 Tècnics

  030 Administratius

  140 TOTAL

  I la classificació per franges d’edat és la següent:

  NÚMERO EMPLEATS PER FRANGES D’EDAT

  Menors de
  31 anys

  Entre 31 i
  49 anys

  Majors de
  49 anys

  TOTAL

  El nostre equip humà